Email disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van Slim Accountants niet toegestaan.

Slim Accountants staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.

Indien u dit e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender van dit e-mailbericht onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen en dit bericht (en bijlagen) definitief te verwijderen.

Slim accountants staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 78191173

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt